Vedtægter

Esbjerg Billard Club


Vedtægter:


 • 1 Klubbens navn er Esbjerg Billard Club. Dens hjemsted er Esbjerg.
 • 2 Klubbens formål er at fremme billardspillet som sport, samt at knytte et godt kammeratskab blandt medlemmerne.
  Klubben skal være tilknyttet den Danske Billard Union (DDBU) samt i Danmarks
  Idrætsforbund og er undergivet deres love og bestemmelser.
 • 3 Som medlemmer kan optages enhver, som godkendes af bestyrelsen. Denne kan dog nægte
  enhver ansøger optagelse, når det skønnes formålstjenligt at begrænse tilgangen.
 • 4 Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller vagthavende. Gyldig
  udmeldelse af klubben, skal ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Det udmeldte
  medlem er forpligtet til at betale det fulde kontingent for perioden indtil medlemmets
  udløbsdato.
 • 5 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales helårlig, Ved for sent betaling af
  kontingent fremsendes rykkerskrivelse. Hvis kontingentet ikke betales inden 3 uger
  herefter, skal medlemmet skriftlig meddeles at han/hun slettes af medlemslisten. Kassereren
  kan vælge at indgå aftale om en afdragsordning. Ved sletning af medlemslisten kan ny
  optagelse kun finde sted ved betaling af gælden samt eventuelle omkostninger. For
  medlemmer under 18 år, underskrives indmeldelsen af forældre eller værge.
 • 6 Bestyrelsen kan idømme et medlem karantæne og eventuelt ekskludere, hvis særlige forhold taler derfor, såsom usportslig optræden eller misligholdelse af klubbens vedtægter.
  Det ekskluderede medlem har dog ret til at indanke afgørelsen for førstkommende
  generalforsamling, ved skriftlig anmodning til bestyrelsen herom. Eksklusionen skal ske ved
  skriftlig meddelelse til det pågældende medlem.
  Et medlem som er ekskluderet, kan kun optages igen som nyt medlem hvis kommende
  generalforsamling vedtager det med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
  Et medlem som er ekskluderet og på et givet tidspunkt kommer tilbage, kan denne ikke
  deltage i bestyrelsesarbejde eller andet tillidsjob i foreningen i 5 år, fra indmeldelsesdatoen.
 • 7 Deltagere i de af foreningen og DDBU arrangerede turneringer har første ret til afbenyttelse
  at bordene, og andre medlemmer bør yde assistance som dommere og listefører.
 • 8 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, så 4
  bestyrelsesmedlemmer er på valg de lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg de ulige år.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv som følger:
  1. Formand
  2. Næstformand og koordinator til ungdomsafdelingen.
  3. Kasserer
  4. Ekstern/intern turneringsleder
  5. Sekretær
  6. Udstyr og bordansvarlig
  Ungdomsansvarlig behøver nødvendigvis ikke at tilhøre næstformanden, hvis bestyrelsen finder, at der er en anden og bedre løsning.
 • 8a Der kan være op til 2 turneringsledere. Turneringsleder/turneringsledere skal nødvendigvis ikke være medlem af bestyrelsen. Turneringsleder/turneringsledere vælges ved generalforsamling.

 

 • 9 Ud over bestyrelsen vælges 2 revisorer, 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisorsuppleant.
  Alle ovenstående poster vælges for 1 år ad gangen, og må ikke besiddes af
  bestyrelsesmedlemmer, med undtagelse af ungdomslederen samt ekstern/intern turneringsleder. De 2 bestyrelsessuppleanter, ungdomslederen samt old boys/girls repræsentanten har møde- og taleret på bestyrelsesmøderne.
  For at besidde en tillidspost skal man have været medlem i minimum 1 år, fyldt 18 år og/eller
  godkendes af bestyrelsen, f.eks. som kasserer (hvis der er en periode hvor der ingen kasserer
  er) eller i vagtordningen.
  Turneringslederen kan efter eget ønske nedsætte et turneringsudvalg.
  Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
  Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og
  underskrives af dirigenten.
  Hvis et medlem af generalforsamlingen ønsker en skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.
 • 10 Medlemmer i bestyrelsen og vagtordningen lønnes hvert år med en fest/aktivitet. Til denne
  fest/aktivitet kan også deltage personer, som har ydet en særlig ikke-sportslig præsentation i
  den forgangne sæson. Festen/aktiviteten bør placeres i maj eller juni måned. I forbindelse med denne fest/aktivitet, kåres og hædres årets vindere i de interne KMS og HCP-turneringer,
  samt vindere i de eksterne turneringer. Årets medlem og årets spiller i EBC kåres til
  foreningens fødselsdagsfest i efteråret.
 • 11 Bestyrelsen sammenkaldes, når denne finder det nødvendigt. I tilfælde af formandens frafald, leder næstformanden bestyrelsesmøderne. Ved stemmeafgivning er lederens stemme
  afgørende i tilfælde af stemmelighed. Bestyrelsen skal senest 14 dage efter et bestyrelsesmøde, ophænge et referat i klubbens lokaler af det seneste afholdte møde. Referatet skal som minimum være et beslutningsreferat indeholdende oplysninger om følgende:
  1) Fremmødte til mødet.
  2) Behandlede emner og beslutninger.
 • 12 Kassererens kontante beholdning begrænses mest muligt. Dog må den ikke overstige 5000kr. Restbeholdningen skal indsættes på klubbens konto i en lokal bank, hvorpå kun kassereren og formanden i samråd kan disponere. Regnskabsåret følger kalenderåret. Klubbens indkøber kan evt. disponere over en separat konto, hvorpå han maks. kan disponere over indestående.
 • 13 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling
  afholdes senest uge 10. så et godkendt regnskab kan afleveres til Esbjerg Kommune
  senest 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning. En ordinær generalforsamling skal som
  minimum have følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Fremlæggelse af formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Fremlæggelse af budget for kommende år.
  6. Turneringsledernes beretning.
  7. Behandling af lovligt indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  10. Valg af 2 revisorer.
  11. Valg af revisorsuppleant.
 • 12. Valg af tilforordnet (Old Boys/Girls)
  13. Evt.
  • 13a Æresmedlemmer foreslås af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen med begrundelse.
  • 14 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt, og
   skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom overfor
   bestyrelsen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers
   varsel.
  • 15 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved opslag i klubbens lokaler, samt evt. på
   klubbens hjemmeside og via e-mail. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 uger varsel og skal
   indeholde dagsorden, budget for den kommende sæson, samt forslag der er indkommet før udsendelsen af indkaldelsen. Regnskab udleveres kun ved forespørgsel til kasserer. Forslag til
   generalforsamlingen skal ske skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før
   generalforsamlingen. Indkomne forslag skal opslås i klubbens lokaler senest 1 uge før
   generalforsamlingen.
  • 16 Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, med undtagelse af beslutningen om at opløse klubben, der kræver 2/3 majoritet af samtlige på generalforsamlingens fremmødte. Dog kan klubben ikke opløses så længe mindst 10 medlemmer ønsker at fortsætte.
   Passive medlemmer og medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, i det regnskabsår hvor
   afstemningen finder sted, har taleret, men ingen stemmeret på generalforsamlingen.
   Stemmeret har alle medlemmer over 15 år, med fuldt medlemskab og har været medlem i
   minimum 3 mdr. samt ikke er i restance. Medlemmer der indtræffer efter det på
   generalforsamlingen indkaldte mødetidspunkt, samt medlemmer hvis kontingentperiode er
   udløbet, har taleret men ingen stemmeret på generalforsamlingen. Dog med undtagelse af
   medlemmer, der har varslet deres forsinkelse til et bestyrelsesmedlem, senest 1 time før
   generalforsamlingens start. Medlemmer der forlader en igangværende generalforsamling (her
   menes ikke ryge- og toiletpauser), mister deres stemmeret i resten af generalforsamlingens
   dagsorden.
  • 16a Vedtægtsændringer, ændring heraf kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
  • 17 Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
   ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af
   klubbens medlemmer er tilstede.
   For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
   Opnås et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny
   generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset
   hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.
   Et evt. overskud ved foreningens opløsning, opstået gennem medlemsbetaling, skal tilfalde almennyttige formål.
  • 18 Ved klubbens ophævelse skal ubrugte sponsorpenge fra skat retur til skat.
  • 19 Ingen medlemmer må drage økonomisk fordel af klubben.
  • 20 Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening, eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
   Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet ret til stiftelse af gæld i forbindelse med etablering af foreningen. Dog skal yderligere gældsstiftelse, i forbindelse med drift eller udvidelse, optages og godkendes på en generalforsamling.”


   Vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 3. november 1970, med ændringer på flg. Generalforsamlinger:

   24/4-1999, 27/4-2004, 9/8-2007, 20/9-2007, 29/4-2008, 23/4-2009, 12/10-2010, 28/4-2011, 30/4-2012, 4/3-2013,

   8/3 2016, 20/3-2017, 5/3 2018, 19/08 2020, 15/3-2022